Author: chuctranmarketing

Vật liệu Và một số dụng cụ Xây Dựng ( Construction Material & equipments ) Vocabulary: – sand:/sænd/:  cát – soil:   /sɔɪl/:    đất – rock: /rɒk/:  đá viên – mud:  /mʌd/: bùn – stone: /stəʊn/:  đá tảng – gravel: /ˈɡræv.əl/:  sỏi – brick: /brɪk/:  gạch – rubble: /ˈrʌb.əl/:  viên sỏi, viên đá – pebble: /ˈpeb.əl/:  đá cuội – wood: /wʊd/:  gỗ – steel: /stiːl/:   thép – iron: ...

0868 420 777