Uncategorized

Hairdressers: /ˈheəˌdres.ər/ : Hiệu tóc nữ Barbers:  /ˈbɑː.bər/ : Hiệu tóc nam Scissors:/ˈsɪz.əz/  : kéo Hair Dryer:/ˈheər ˌdrɑɪ·ər/ : máy sấy tóc Barber: /ˈbɑː.bər/ : thợ cắt tóc hairstylist: /ˈheə.staɪ.lɪst/ : người tạo mẫu tóc Curly hair:/ˈkɜː.liheər/ : tóc xoăn Wig :/wɪɡ/ : Tóc giả Curling tongs: /ˈkɜː.lɪŋ ˌtɒŋz/ : đồ uốn tóc Fringe: /frɪndʒ/ : mái ngố Curler: /ˈkɜː.lər/  : ống...

0868 420 777