Động từ nguyên dạng trong tiếng Anh

Tiếng Anh

Động từ nguyên dạng trong tiếng Anh

NHỮNG ĐỘNG TỪ LUÔN ĐI VỚI NGUYÊN DẠNG

ĐỘNG TỪ ĐI VỚI TO + ĐỘNG TỪ NGUYÊN THỂ

 • Agree: đồng ý Aim: nhằm mục đích
 • Appear: trông có vẻ
 • Choose: chọn
 • Ask: hỏi continue: tiếp tục
 • Decide: quyết định
 • Deserve: xứng đáng
 • Prepare: chuẩn bị
 • Propose: đề nghị
 • Refuse: từ chối
 • Threaten: đe doạ
 • Try: cố gắng
 • Want: muốn
 • Wish: mong muốn
 • Expect: Mong đợi
 • Fail: Thất bại
 • Forget: quên
 • Happen: tình cờ
 • Offer:  Hope: hi vọng
 • Intend: dự định
 • Neglect: sao nhãng
 • Plan: kế hoạch
 • Manage: quản lý
 • Prove: chứng tỏ
 • Force: bắt buộc
 • Need: cần
 • Tend: có xu hướng
 • Care: chăm sóc.

No Comments

Post A Comment

0868 420 777